Algemene Voorwaarden

Inhoud

 1. Definitiebepalingen
 2. Gegevens van de onderneming
 3. De algemene voorwaarden
 4. Formulieren

 

 1. Definitiebepalingen

De volgende definities zijn van toepassing op de algemene voorwaarden

Bedenktijd

De periode waarbinnen het herroepingsrecht in te roepen is door consument;

Consument

De persoon die niet handelt voor doeleinden verband houdende met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht

De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

Dag

kalenderdag;

Ondernemer

De natuurlijke of rechtspersoon die producten, (gelimiteerd gebruik van) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

 1. Gegevens van de onderneming

 

Opklappert

 

Retouradres

Stationsplein 26

6512 AB Nijmegen

t.a.v. Opklappert

 

Mailadres

info@opklappert.nl

 

Bedrijfsgegevens

KvK: 70757135

Btw: NL001170210B55

 1. Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Op de overeenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en de consument is, naast de regels uit de algemene voorwaarden, Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Het aanbod

Lid 1

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Lid 2

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Lid 3

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 3 – De overeenkomst

Lid 1

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Lid 2

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Lid 3

Is de overeenkomst elektronisch tot stand gekomen, dan treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen

Lid 4

Indien iemand onder bewind is gesteld of wilsonbekwaam is, dan mag de ondernemer de overeenkomst altijd ontbinden.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

Lid 1

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Lid 2

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 2. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. ls de levering van een product dat bestaat uit verschillende zendingen: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Lid 1

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zodra de klant de onderdelen monteert is, eindigt de bedenktijd direct. De kwaliteit en werking van het product mag worden beoordeeld. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag gebruiken en controleren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Lid 2

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 6 – Voorwaarden uitoefening herroepingsrecht door consument

Lid 1

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer.

Lid 2

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

Lid 3

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Lid 4

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Lid 5

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Lid 6

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 – Verplichtingen ondernemer bij herroeping

Lid 1

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

Lid 2

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld, maar ten minste binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument degelijk bewijs voorziet van de terugzending.

Lid 3

Wordt er geen onweerlegbaar bewijs voorzien van terugzending binnen 7 dagen vanaf de ingang van de bedenktijd, dan wordt de termijn voor de ondernemer waarbinnen de terugbetaling wordt gedaan, verlengt met 7 dagen.

Lid 4

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Lid 5

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8 – Nakoming en extra garantie

Lid 1

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.  I.e. de in het aanbod vermelde specificaties, aan de eis van deugdelijkheid en dat wat dwingend recht vereist. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. De geleverde producten bevatten houten en metalen onderdelen. Hout is een natuurlijk product en daar zitten altijd afwijkingen in en kunnen scheurtjes in ontstaan.

Lid 2

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst kan doen gelden ten opzichte van de ondernemer.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Lid 1

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten

Lid 2

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Lid 3

Met inachtneming van hetgeen hierover eerder in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Lid 4

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Lid 5

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

Lid 1

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Lid 2

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

Lid 3

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Lid 4

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 1. Formulieren

Stuur een mail naar info@opklappert.nl indien er onduidelijkheid bestaat over de bedenktijd, herroepingsrecht of de procedure omtrent de klachtenbehandeling.

Hier komen op termijn formulieren te staan om het je nog makkelijker te maken.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop! Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op!